Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Žufaňa s.r.o.,so sídlom Pri Vinohradoch, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 47 465808 DIČ: 2023938972, IČ DPH: SK 2023938972, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , Vložka číslo: 93318/B, Tel: 0903 928 182, e-mail: objednavky@zufana.sk, pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu Žufaňa umiestneného na internetovej adrese www.zufana.sk.

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti spoločnosti Žufaňa s.r.o. ,so sídlom Pri Vinohradoch, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 47 465808 DIČ: 2023938972, IČ DPH: SK 2023938972, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , Vložka číslo: 93318/B (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zufana.sk (ďalej len “webová stránka” a “obchod”), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. Registrácia a neregistrovaný kupujúci

 1. Registrácia kupujúceho na stránke elektronického obchodu nie je potrebná, je dobrovoľná.
 2. Kupujúci musí byť fyzická osoba, ktorá má minimálne 18 rokov a je plne spôsobilá na právne úkony.
 3. Registrovaný kupujúci je kupujúci, ktorý vyplní údaje v registračnom formulári na webovom rozhraní obchodu a následne vykoná registráciu a autorizáciu svojho užívateľského profilu. Po úspešnej registrácii na webovom rozhraní obchodu sa kupujúci prihlási do svojho užívateľského profilu zadaním prihlasovacieho mena a hesla.
 4. Neregistrovaný kupujúci je kupujúci, ktorý si zvolí možnosť v objednávkovom formulári “nakupovať bez registrácie” a takto ním uvedené údaje následne potvrdí.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok uvedených v samostatnej písomnej zmluve.
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný́ tovar v požadovanom množstve “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
  2. údaje o spôsobe doručenia objednávaného tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).
 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Objednať”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. Písomne či telefonicky). Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade dôvodného podozrenia na zámerné zneužitia služby zo strany kupujúceho.
 6. Predávajúcim potvrdenú objednávku môže kupujúci zrušiť prostredníctvom e-mailu na adrese : objednavky@zufana.sk, pričom kupujúci musí vždy uviesť číslo svojej objednávky. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku podľa predchádzajúcej vety tohto bodu najneskôr do 24 (slovom dvadsaťštyri) hodín pred zvoleným časom doručenia objednávky kupujúcemu.
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. V prípade, že nebude možné objednávku z akýchkoľvek dôvodov na strane predávajúceho vybaviť, bude o tom kupujúci informovaný elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Samotná Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá dňom dodania tovaru na základe predávajúcim akceptovanej objednávky kupujúceho.
 9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 10. Dostupnosť tovaru ponúkaného v obchode je viazaná na skladové zásoby, pričom predávajúci negarantuje dostupnosť tovaru.

IV. Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Kupujúci uhradí platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.
 3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné.
 4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.
 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 6. Platné ceny tovaru sú tie, ktoré sú na stránkach www.zufana.sk zobrazené v momente vytvorenia objednávky kupujúcim. Kupujúci nie je oprávnený nárokovať si pri prevzatí objednávky nižšiu cenu za výrobok, ktorého cena bola upravená v období medzi vytvorením objednávky a jej vyzdvihnutím.
 7. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením tovaru v dohodnutej výške.
 8. Kúpna cena je uvádzaná po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podrobný rozpis kúpnej ceny, vrátane eurocentov, je vždy uvedený na potvrdení objednávky predávajúcim a na daňovom doklade (pokladničnom bloku). Výsledná kúpna cena zahŕňa:
  1. cenu objednaného tovaru vrátane DPH,
  2. cenu za dovoz tovaru, pričom dovoz tovaru je poskytovaný ako služba predávajúceho.
 9. Predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu zálohovú faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru.
 10. Predávajúci je oprávnený priebežne meniť ceny jednotlivých tovarov ponúkaných na on- line obchode www.zufana.sk v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov predávajúceho.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru predávajúcim. Pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy, to prostredníctvom vyhlásenia kupujúceho, ktoré zašle na e-mailovú adresu objednavky@zufana.sk. Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je uvedený v Prílohe č.1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako márne uplynie lehota na odstúpenie. Po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy, t.j. po vyplnení vzorového formulára bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zakladá povinnosť kupujúceho vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom tento tovar prevzal od predávajúceho, t.j. nepoškodený, čistý, kompletný a pokiaľ je to možné, aj v originálnom obale. Povinnosť vrátiť tovar podľa predchádzajúcej vety tohto bodu má kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu poškodený tovar, tak má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške opravy tovaru, prípadne uvedenia poškodeného tovaru do pôvodného stavu.
 2. Kúpna cena alebo jej zodpovedajúca časť budú kupujúcemu vrátená:
  1. na bankový účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za tovar
 3. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu alebo jej zodpovedajúcu časť skôr, ako kupujúci:
  1. splní svoju povinnosť vrátiť tovar v lehote 14 odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, alebo
  2. jednoznačne preukáže, že tovar, ktorý má kupujúci predávajúcemu vrátiť bol odoslaný na prepravu predávajúcemu.
 4. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar.
 5. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:
  1. Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  2. Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

VI. Reklamačný poriadok

 1. Reklamácia vád tovaru sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý nájdete www.zufana.sk v spodnej časti stránky.

VII. Podmienky dodania tovaru

 1. Dodanie tovaru v rámci služby e-shopu Žufaňa sa vykonáva v termíne, t.j. konkrétnom dni a čase, ktoré kupujúcemu upresníme v elektronickej komunikácii po uhradení platby za objednávku. V prípade osobného odberu dostane kupujúci e-mail s informáciou, že má objednávku pripravenú na mieste prevzatia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania tovaru, ktoré je spôsobené vyššou mocou (vis maior) alebo inými nepredvídateľnými udalosťami, ako sú napr. dopravné nehody, predĺženie jazdných časov v dôsledku kolón vozidiel, alebo iných dopravných prostriedkov, atď.
 2. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu uvedenú v poli „Adresa doručenia“ , ktorá predstavuje miesto dodania tovaru.
 3. Tovar bude doručený k prvým uzamykateľným dverám rodinného domu, či bytového domu, ktorý sa nachádza na Adrese doručenia. Ak sa miesto dodania tovaru nachádza v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (napríklad brána a pod.), je kupujúci povinný zabezpečiť personálu predávajúceho prístup do týchto priestorov. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie tovaru v prípade, ak mu:
  1. Kupujúci alebo ním poverená osoba neumožnili prístupu na Adresu doručenia,
  2. Kupujúci si na Adrese doručenia dodaný tovar neprevzal,
  3. Kupujúci alebo ním poverená osoba sa na Adrese doručenia nenachádzal.
 4. Kupujúci je oprávnený pri preberaní tovaru skontrolovať jeho množstvo a kvalitu.
 5. Ak sa v dohodnutom čase dodania kupujúci nenachádza na ním v objednávke uvedenej Adrese doručenia, alebo tovar nebude možné doručiť z dôvodov na strane kupujúceho, tak predávajúci má právo na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s doručovaním tovaru vznikli (t.j. úhradu ceny za dovoz tovaru).
 6. Kupujúci môže poveriť na prevzatie tovaru v mieste dodania tovaru iba osobu staršiu ako 18 rokov.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania (Adrese doručenia). Tovar zostáva až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho (výhrada vlastníctva).
 2. Vybavovanie sťažností kupujúcich ako spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@zufana.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 3. Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov z kúpnej zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky – https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 4. Orgán dozoru/dohľadu nad predávajúcim: Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb, orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Úrad verejného zdravotníctva SR.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, tak sa vzťahy riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, atď.
 2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 6. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú platné od 1.11.2021 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné
podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

V Bratislave 1.11. 2021

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od Kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár spolu s vráteným tovarom
Predávajúci *:

Žufaňa s.r.o. ,so sídlom Pri Vinohradoch, Bratislava – mestská časť Rača 831 06,
IČO: 47 465808
DIČ: 2023938972
IČ DPH: SK 2023938972

kontaktné údaje:
email: objednávky@zufana.sk telefón: 0903 928 182 e-shop: www.zufana.sk
(ďalej len „predávajúci!) Kupujúci (spotrebiteľ **):

Týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy na nasledovný tovar:
Názov tovaru ( z faktúry) : …………………………………………………………………………….
Množstvo: ……………………………………………………..
Dátum vytvorenia objednávky: ………………………………………………………………………….
Číslo objednávky: ………………………………………………………………………….
Číslo faktúry………………………………………………………………………….
Emailová adresa spotrebiteľa (registrovaná na e-shope Žufaňa) …………………………
Dátum prevzatia tovaru: …………………………………………………………
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa spotrebiteľa:
Ulica: ……………………………………………………….číslo ……………………………………….. Mesto: ………………………………………………………………………..
PSČ: …………………………………………………………………………….
• Číslo účtu/kód banky: IBAN ……………………………………………………….
• Dôvod odstúpenia
(nepovinné): ………………………………………………………………………………………..
Dátum …………………………………………… Podpis …………………………………………..